Materská škola

Ružindolčatá

O našej materskej škole.

Naša materská škola je miesto, kde sa deti hrajú, zabávajú, stretávajú sa s veku primeranou výučbou a primerane podanými informáciami o svete okolo nás. Učiteľky v nej sú „sprievodkyňami“ hier a informácií, podnecujúcich záujem a kreativitu detí. Učenie detí v záujme rozvoja ich tvorivých schopností si vyžaduje tvorivú atmosféru, pokojnú psychickú klímu, ktorú nájdete práve u nás. 

Naše pani učiteľky: 

 • ​pripravujú deťom vyvážený denný program s množstvom zaujímavých aktivít
 • snažia sa pokojne neodsudzujúco reagovať na rozdielne povahy detí

 • dávajú im možnosť voľby

 • získavajú si ich dôveru spravodlivým prístupom

 • vedú ich k prevzatiu zodpovednosti za ich konanie

 • nedopustia správanie ponižujúce ľudskú dôstojnosť

 • rozvíjajú partnerský vzťah učiteľ - dieťa

 • chápu význam zrozumiteľne formulovaných pravidiel správania sa, uplatňujú ich a podieľajú sa na ich tvorbe spolu 

 • s deťmi

V pozitívne naladenom kolektíve si učiteľky odovzdávajú svoje skúsenosti, poznatky. Ich spoločným cieľom je usmiate a spokojné dieťa. Materská škola má tri triedy:

 • Lienky - učiteľky: Darina Bedečová Bc. Miriam Lanáková Bc.

 • Mravčeky - učiteľky: Anna Pišková Mgr. ,Michaela Pecková

 • Včielky - učiteľky: Ľubica Dubovská., Beáta Morongová Bc.

Zabezpečujeme predprimárne vzdelávanie ISCED - O so školským vzdelávacím programom :,,Zvedavá Ružolienka". Je to odvodené od názvu našej obce Ružindol, ktorá je symbolom ruží, prírody, pekného prosterdia. Tak ako je zvedavé dieťa, pýta sa na všetko nové okolo seba, tak aj lienka v našom prípade zvedavá, sa pohybuje v prírode, objevuje ju, poznáva. Materská škola tvorí právny subjekt so základnou školou. Svoje napredovanie vidí a plní hlavne v organizovaní spoločných akcií s rodinami a zapájaním rodín do aktívneho diania materskej školy napr. ,,Dňom otvorených dverí".

Podporujeme:

 • zdravie detí: - preferujeme zdravú výživu vo forme vitamínov (Deň jablka, Deň mlieka...)
 • zdravý životný štýl: - individuálne pohybové zručnosti a schopnosti detí rozvíjame kurzom plávania, rôznymi pohybovo-relaxačnými aktivitami v priebehu roka napr.: Olympiáda v ZŠ, športovými aktivitami v telocvični ZŠ, tematickými vychádzkami do prírody a okolia MŠ, v tanečnom krúžku (pod vedením lektorky)

Sprostredkovávame:

 • poznatky o prírode, vedieme deti k pozitívnemu vzťahu k nej a ochranárskym postojom ( chráneniu rastlín, zvierat, podieľaniu sa na úprave a ochrane svojho najbližšieho okolia, učíme deti recyklovať papier...)

 • vedomosti prostredníctvom zážitkového učenia (exkurzia do hvezdárne v Hlohovci, do manufaktúrnej papierničky a pod.)

Rozvíjame:

 • sebaúctu a sebadôveru detí rôznymi vystúpeniami (,,Vianočná hviezdička", ,,Vystúpenie pre dôchodcov", ,,Rozlúčka s predškolákmi...) v spolupráci so ZŠ a obcou
 • ľudové tradície a folkórne prvky, ktoré sú vlastné regiónu v krúžku: ,,Folklórček"

 • vedomosti a zručnosti v dopravnej výchove návštevou dopravného ihriska v Trnave

 • estetické cítenie a kreativitu detí 

Zapájame sa:

 • do súťaži - vo výtvarných súťažiach získavame ocenenia (II.miesto okresného kola suťaže:,,Nakresli svojho integráčika"...)

 • prejektov: - Ministerstva školstva v rámci Revitalizácie materských škôl - Rozvoja predčiteteľskej gramotnosti detí našim projektom:,,Ako sa zrodí knižka". Získali sme finančné prostriedky, ktoré boli použité aj na zariedenie našej detskej knižnice

 •  Zdravé zúbky


Oboznamujeme deti:

 • s anglickým jazykom (pod vedením lektorky)

Organizujeme:

 • divadielka

 • výlety

 • exkurzie

 

DIVADIELKO (október 2017)

Veľký rytiersky turnaj

 

ŠARKANIÁDA (október 2017)

 

DOPRAVNÉ IHRISKO ( september 2017)

 

DEŇ MLIEKA (september 2017)

 

VÝLET NA MINIFARMU ( jún 2017)

DEŇ MALÝCH CYKLISTOV ( jún 2017)

 

OLYMPIÁDA (apríl 2017)

 

 

DEŇ ZEME ( apríl 2017)

 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ (marec 2017)

KARNEVAL (február 2017)

 

SÁNKOVAČKA (január 2017)

 

 

MIKULÁŠ A DIVADIELKO ( december 2016)

PEČENIE MEDOVNÍČKOV (december 2016)

 

TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ (október 2016)

Výroba tekvičiek a strašidiel, ochutnávka tekvicových dobrôt, ktoré pripravili naše detičky.

DEŇ STRAŠIDIELOK (október 2016)

Predstavenie rytierov.

 

DOPRAVNÉ IHRISKO (október 2016)

Mravci a  včielky na dopravnom ihrisku.
 

DEŇ MlEKA (september2016)

Návšteva družstva v Ružindole, ochutávka mlieka, výroba kravičiek.

ROZLÚČKA NA OU

NOC V MŠ

ROZLÚČKA V MŠ

 

KONCOROČNÝ VÝLET ( jún 2016)

Agrofarma Dolina

MDD ( jún 2016)

SMEJKO A TANCULIENKA ( máj 2016)

ZOO BRATISLAVA  ( máj 2016)

STAVANIE MAJA ( máju 2016)

VEĽKÁ NOC (apríl 20416)

NÁVŠTEVA V ŠKOLE (apríl 2016)

HVEZDÁREŇ ( apríl 2016)

PÍSMENKOVÁ SÚŤAŽ (apríl 2016)

OLYMPIÁDA (marec 2016)

DEŇ VODY ( marec 2016)

 

DEŇ ROZPRÁVKOVÝCH BYTOSTÍ (marec 2016)

 

KARNEVAL (február 2016)

VIANOČNÁ BESIEDKA (december 2015)

 

MIKULÁŠ (december 2015)

 

TEKVICOVÁ SLÁVNOSŤ (október 2015)

 

DEŇ JABLKA (október 2015)

Návšteva včielok v ovocnom sklade, ochutnávka muštu . Pečenie jablkového koláčiku a tvorba rôznych výrobkov z jabĺk.

DEŇ MLIEKA (október 2015)

NÁVŠTEVA DOPRAVNÉHO IHRISKA V TRNAVE (október 2015)

Dopravná výchova v MŠ. (september 2014)

Deň mlieka  (september 2014)

Včielky na dopravnom ihrisku v Trnave.(október 2014)

Deň jablka. (október 2014)

Včielky sa zúčastnili aj exkurzie v predajni jabík v Ružindole. Deti sa oboznámili s oberaním a uskladnením jabík, navoňali sa úžasnej vône čerstvo nazbieraných jabík. Ďakujeme p. Šalgovičovi za sponzorské dary: jablká a jablkovú šťavu pre "včielky".

Divadielko DÚHA v našej MŠ: Miško a jeho svet (október 2014

)

Šarkaniáda (október 2014)

 

Deň strašidielok a tekvicová slávnosť devil(október 2014)

Mikuláš (december2014)

„ČAROVAČKY, POVEDAČKY, VINŠOVAČKY“ Dňa: 11.12.2014

Bábkové predstavenie vytvorilo príjemnú vianočnú atmosféru so všetkým čo k tomuto obdobiu patrí – pokoj, nádej, lásku, ale aj humor, veselosť a za štipku tajomstva a kúziel. Vychádzajúc z ľudových tradícií, povier, ako aj samotného spôsobu života ľudí na Slovensku sa deti na chvíľu preniesli do čias

„...keď sa ešte v peci drevom kúrilo, keď sa vianočné stromčeky papierovými retiazkami zdobili a keď ľudia mali k sebe akosi bližšie...“

MEDOVNÍČKY(15.12.2014)

„Vianočný čas je tu zas a to je v našej škôlke pečenia medovníčkov čas.“ 

 

VIANOČNÁ HVIEZDIČKA (18.12.2014)v KD Ružindol.

O sladkú odmenu po vystúpení sa aj tento rok postarala p.Horváthová, za čo jej úprimne ďakujeme.

.

VIANOCE V MŠ (január 2015)

KARNEVAL V KD RUŽINDOL (február 2015)

O hudbu sa ako každý rok postarali manželia Poláčkoví, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

KLAUNIÁDA - divadelné predstavenie (marec 2015)

DEŇ ROZPRÁVKOVÝCH BYTOSTÍ( 10.03.2015)prevádzka MŠ až do 18,00 hod.

 Deti sa už od rána obliekli do rozprávkových kostýmov.

V pásme: „Deti deťom“ v dopoludňajších hodinách deti zo „Včielkovej“ triedy zahrali pre svojich menších kamarátov divadielko a tie im na oplátku zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a tiež zahrali divadielko:,, Palička pomocníčka".Po rozprávkovom  obede, spánku nasledovalo čítanie rozprávok,   počúvanie  a hádaniek rozprávkových pesničiek z CD Viktor (Tanec a zábava)

Vyhodnotenie najaktívnejšieho čitateľa:( Deti, ktoré si vypožičali a teda aj „prečítali“ najviac knižiek z našej knižnice, boli ocenené.) Miško Cisár, Vaneska Grdiničová, Andrejko Poláš

 Divadielko pre deti( p. uč. z „Včielkovej“ triedy zahrali deťom rozprávku:,,O roztopašnej Veveričke".

DEŇ VODY (17.03.2015)

Svetový deň vody a jej dôležitosť pre život človeka sme si pripomenuli rôznymi aktivitami (v závislosti od veku detí).

Deti prišli  do MŠ oblečené v modrom, svoje vedomosti o vode sme si overili v súťaži:,,Čo vieš o vode" prípitok pri obede bol s pohárom vody, vytvorili sme si plagát o dôležitosti vody a jej kolobehu, kreslili sme obrázky na tému: „Voda“, hrali sme sa na morský svet...

OLYMPIÁDA  (19.03.2015)

Aj tento rok sa naša MŠ zúčastnila olampiády materských škôl zo škol. obvodu Ružindol, ktorú pre nás poriada ZŠ Ružindol. Naše deti získali pekné umiestnenia.

OLYMPIÁDA     ŠKÔLKÁROV (MŠ Borová, MŠ Biely Kostol, MŠ Ružindol)

Beh na 20 m  - dievčatá 2.miesto: Hrubá Nina

Beh na 20 m - chlapci 1.miesto: Poláš Andrej

Vytrvalostný beh  - dievčatá 2.miesto: Rui Nicol

Vytrvalostný beh  - chlapci 1.miesto: Poláš Andrej

Hod kriketovou loptičkou-dievčatá 2.miesto: Hrubá Nina

Skok do diaľky-dievčatá 1.miesto: Hrubá Nina

Skok do diaľky-chlapci 1.miesto: Poláš Andrej 2.miesto: Babinec Filip

Štafetový beh1.miesto: MŠ Biely Kostol 2.miesto: MŠ Ružindol 3.miesto: MŠ Borová

PÍSMENKOVÁ SÚŤAŽ (II. ročník) 24.03.2015

 

Aktivita pre predškolákov., v ktorej si deti overili svoje vedomosti v oblasti komunikatívnych kompetencií. (Vyhľadávanie písmen podľa predpísaného vzoru, vyhľadávanie obrázkov podľa určeného začiatočného písmena, určovanie rozprávky podľa ilustrácie...)

Škola téma s písmeny ABC Reklamní fotografie - 10354235Tento rok vybraté družstvá detí z našej MŠ súťažili s deťmi z MŠ Biely Kostol, ktoré sme prizvali do súťaže

VEĽKÁ NOC V KD RUŽINDOL (1.4.2015)

DEŇ ZEME ( 22.4.2015)

 • ​​

STAVANIE MÁJA (30.4.2015)

 

 •  

HVEZDÁREŇ V HLOHOVCI A MÚZEUM ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ ( 20.5.2015)

MDD ( 1.6.2015)

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Ružindol
  Ružindol 3, 919 61
 • ZŠ Ružindol - 033/5549 402
  MŠ Ružindol - 033/5549 185

Fotogaléria